Hong Kong: Vivian Ho, Ma Desheng, Hom Nguyen, Gaël Davrinche, Gu Xiaoping, Nicolas Panayotou, Zhang Litao - 8 by A2Z Art Gallery, Oct 6 - Oct 30, 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Paris: Hom Nguyen - Trajectoire, Oct 14 - Nov 25, 2017