Hong Kong : Vivian Ho, Ma Desheng, Hom Nguyen, Gaël Davrinche, Gu Xiaoping, Nicolas Panayotou, Zhang Litao - 8 by A2Z Art Gallery, 06.10 - 30.10.2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Paris : Hom Nguyen - Trajectoire, 14.10 -25.11.2017